Asist Patent, Marka Tescil ve Patent Bavurusu

ISO Eitim ve Danmanlk Firmalar Rehberi

Ýstanbul ISO Eitim ve Danmanlk Firmalar Listesi


 • SNG KALÝTE DANIÞMANLIK EÐÝTÝM VE BELGELENDÝRME HZ.
  Firmamýz ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22000, ISO 13485 ve MARKA-PATENT konularýnda danýþmanlýk eðitim ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

 • TIBBÝCE DANIÞMANLIK EÐÝTÝM VE VALÝDASYON HÝZMETLER
  ISO 13485 ve CE Belgelendirme Danýþmanlýk, Eðitim ve Validasyon Merkezi

 • TUGRA DANIÞMANLIK
  TUGRA DANIÞMANLIK UCUZ HIZLI ISO 9001 BELGESÝ VEREN FÝRMADIR.

 • Bilgekalite Eðitim,Danýþmanlýk,Belgelendirme Hizm.
  Tüm iso sistemlerinde ve ulusal standartlarda Eðitim,Danýþmanlýk,Belgelendirme Hizmetleri

 • Öykü Kalite Danýþmanlýk
  Kalite Yönetim Sistemleri Danýþmanlýk ve teknik hizmet faaliyetleri

 • IEC ULUSLARARASI BELGELENDÝRME EÐT. ORG. VE YAZ. H
  Denetim ve Belgelendirme Hizmeti veren bir kuruluþtur.

 • IIC Kalite Belgelendirme ve Eðitim Hizmetleri
  ISO9001, ISO22000, ISO14001, OHSAS18001 yönetim sistemleri belgelendirmesi ve eðitim hizmetleri sunan öncü kuruluþtur.

 • Taþar Danýþmanlýk
  tse, ce, ýso belge danýþmanlýðý

 • Türcert Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Þ.
  Uluslararasý kabul görmüþ standartlarda denetim, gözetim ve belgelendirme hizmetleri veren firma ayrýca periyordik muayene ve test hizmeti vermektedir.

 • belgeal.com danýþmanlýk hizmetleri
  Belgeal.com iso kalite belgeleri, rohs, CE, helal gýda belgesi konularýnda eðitim danýþmanlýk hizmetleri vermektedir.

 • INSPECT Uluslararasý Belgelendirme Ltd. Þti.
  Turkak ISO Belgelendirme ve Ýþyeri Ortam Ölçümleri

 • AJA BELGELENDÝRME
  28 Ülkede TURKAK,UKAS,ANAB,Jas-Anz dahil 7 Akreditasyonda Sertifikalandýrma yapan, Eðitimler veren uluslararasý Belgelendirme kuruluþu

 • SÝS ULUSLARARASI BELGELENDÝRME SAN.VE TÝC.LTD.ÞTÝ.
  ISO 9001 14001 22000 18001 CE VE DÝÐER BELGELENDÝRME VE DANIÞMANLIK HÝZMETLERÝ

 • DANIÞMAN GRUBU
  ISO 27001,ISO 9001,ISO 22301,ISO 20000,ITIL,COBIT,Penetrasyon Testleri Eðitim Danýþmanlýk ve Sertifikasyon.Uzun yýllar yöneticilik yapmýþ tecrübeli danýþmanlarla hýzlý ve kalýcý çözümler.

 • PRODAN KALÝTE DANIÞMANLIK
  Yönetim sistemleri danýþmanlýk hizmeti

 • ASB Uluslararasý Belgelendirme Hiz.Ltd.Þti.
  ASB TÜRKAK ve JAS-ANZ Akreditasyonlu Belgelendirme Hizmeti Sunar

 • Adlbelge Danýþmanlýk
  Adlbelge iso 9001 belgesi kalite yönetim sistemi danýþmanlýðý

 • Global Uluslararasý Giriþimcilik ve Danýþmanlýk
  Firmamýz: Danýþmanlýk Yatýrým Danýþmanlýðý Yönetim Danýþmanlýðý Kurumsal Yönetim Danýþmanlýðý Kurumsal Kimlik Çalýþmalarý Ýletiþim Danýþmanlýðý Sistem Danýþmanlýðý Dýþ Ticaret Danýþmanlýðý alanlarýnda hizmet vermektedir.

 • Akdem Kalite Danýþmanlýk Eðitim ve Belgelendirme
  2008 ylýnda faaliyetlerine baþlayan firmamýz yönetim sistemleri konusunda danýþmanlýk hizmeti vermektedir.

 • Tueger Gost Belgesi
  Tueger Gost Belgesi

 • YURT PATENT
  KALÝTE BELGELERÝNDE EN ÝYÝ FÝRMA YURT PATENT

 • QUALISO KALÝTE
  ISO Kalite Yönetim Sistem Belgelendirme,Ýþ Güvenliði ve Marka Tescil Danýþmanlýk Hizmetleri

 • iema Eðitim ve Danýþmanlýk Tic. Ltd. Þti.
  Türkiye'nin her ilinde eðitim verebilecek güce sahibiz. Yenilikçiyiz, eskimiyoruz.

 • A1 Belgelendirme ve Muayene Hizmetleri Ltd. Þti.
  ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 18001, ISO 22000, ISO 27001 Kalite Yönetim Sistemleri Denetim ve Belgelendirme Hizmetleri, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 22000 ve ISO 27001 Baþ Denetçi Eðitimleri

 • MAHÝR KALÝTE EÐÝT. DANIÞ. VE TEST HÝZM. LTD. ÞT..
  ISO 9001-14001 -22000 - OHSAS 18001 - CE - G- TSE - TSEHYB - HELAL Belgelendirme ve Danýþmanlýk Hizmetleri verilir.

 • Kalite Belgelendirme Merkezi Teknik Kontrol ve Eðt
  ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 22000 Belgelendirme ve Asansör Muayene Teknik Kontrol Hizmetleri.

 • TRIAD Biliþim Güvenlik Teknolojileri
  TRIAD, sektörde önde gelen bilgi güvenliði uzmanlarý tarafýndan 2009 yýlýnda kurulmuþ bir bilgi güvenliði þirketidir. ISO 27001 , Bilgi Güvenliði, BGYS, ISMS , Bilgi Güvenliði Yönetim Sistemi

 • PRODAN KALÝTE DANIÞMANLIK
  ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000 ISO 27001 ISO 13485 ISO 20252 BELGELERÝ DANIÞMANLIK

 • TNV Belgelendirme Hizmetleri
  JAS - ANZ Akredtitasyonuna sahip Hindistan – Kanada – BAE – Singapur – Türkiye gibi Dunyanýn bir çok ülkesinde TNV CERTIFICATIONS adýyla çalýþan bir belgelendirme kuruluþuyuz. Uzun bir geçmiþ ve deneyime sahip olan Türkiye ofisimiz Iso 9001 – Iso 14001

 • ASB Uluslararasý Belgelendirme Hiz.Ltd.Þti.
  TURKAK ve JAS-ANZ Akrediteli Belgelendirme

 • BÝLKALÝTE DANIÞMANLIK EÐÝTÝM VE BELGELENDÝRME HÝZM
  Bilkalite danýþmanlýk ve belgelendirme hizmetleri ” olarak firmamýz kurulduðu 2006 yýlýndan bugüne kadar sunmuþ olduðu danýþmanlýk ve eðitim hizmetlerinden deðiþik sektörlerde 800 adet firmaya toplam 1100 adet sertifika almayý baþarýyla gerçekleþtirmiþtir

 • Gost-R Sertifika Merkezi Rusya ve Ukrayna
  «GOST-R» Sertifika Merkezi. 2003 yýlýndan beri Rusya Gost-R - EAC Sertifikasý Ve Ukrayna Ukr SEPRO Kalite sertifikalarý temini konusunda hizmet vermektedir.

 • Kalitürk Belgelendirme Test ve Eðitim
  ISO, TÜRKAK ve TÜV gibi akreditasyon kurumlarýndan yetkili kalite, sistem, gýda ve ürün belgelendirme firmasý, ayrýca sertifikasyon, gözetim, eðitim hizmetleri yaný sýra danýþmanlýk hizmetleri vermektedir.

 • Kv Danismanlik
  Ýþ Guvenligi uzmanlýk hizmeti,Kalite Sistem Belgelendirme

 • Yön Pozitif Danýþmanlýk ve Aracýlýk Hizmetleri
  Src Belgesi Eðitimi, Ýlk yardým sertifikalarý ve K belgesi, Tüm yetki belgelerinde danýþmanlýk hizmetleri.

 • OHSÝST Mühendislik
  Kalite Yönetim Sistemleri Kurulumunda Profesyonel Yaklaþým.

 • nida danýþmanlýk
  Her Türde Þirket Kuruluþ Hizmetleri - Þirket Tür Deðiþtirme Hizmetleri - Þirket Birleþme Hizmetleri - Genel Kurul Hizmetleri - Sermaye Artýrým ve Azaltma Hizmetleri - Þube Açma ve Kapama Hizmetleri

 • KATRE DANIÞMANLIK VE EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ
  KALÝTENÝN ADRESÝ KATRE

 • Mana Danýþmanlýk
  Yönetim Sistemleri Danýþmanlýðý, ISO 9000 Belgelendirme Danýþmanlýðý

 • KALÝTE Gýda Danýþmanlýðý
  ISO 17020 -17025 Danýþmanlýðý ,Gýda Ýþletmelerine Kayýt-Onay, Portör , Haþere Ýlaçlama, Kalibrasyon , Hijyen Eðitimi , Belgelendirme , ISO 22000 , Denetim , Denetime Hazýlýk

 • Mana Danýþmanlýk
  ISO 9001, 14001, 18001 Kalite Yönetim Sistemleri Kurulumu ve Eðitimler

 • Kaliten Danýþmanlýk
  Ýso, kalite ve süreç danýþmanlýk hizmetlerinin yanýnda Türkiye'nin tek e-denetim veritabanýný hizmetinize sunuyoruz.

 • INNOVA Uluslararasý Teknik Kontrol ve Test Hiz.
  INNOVA Uluslararasý Teknik Kontrol ve Test Hizmetleri olarak hizmet verdiðimiz alanlar CE Belgelendirme CE Belgelendirme Testleri Ýþletmeler için Topraklama Ölçümü TSE Belgesi

 • PERA DANIÞMANLIK
  1997 yýlýnda faaliyetlerine baþlayan PERA DANIÞMANLIK; benimsediði kaliteli hizmet, bilginin paylaþýmý, dürüstlük, pozitif yaklaþým ilkeleriyle sektörde farklýlýðýný yaratmýþ ve saygýn bir yer edinmiþtir.

 • TUNA KURUMSAL EÐÝTÝM VE BELGELENDÝRME LTD. ÞTÝ.
  Þirketimiz 2004 yýlýndan bu yana Eðitim, ve Belgelendirme sektöründe yurt içi ve yurt dýþý çözüm ortaklarý ile faaliyet göstermektedir.

 • EZHAR KURUMSAL DANIÞMANLIK HÝZMETLERÝ
  firmamýz hem yurtdýþu ihracat belgeleri ayný zamanda eðitim ve danýþmanlýk faaliyeti sürdürmektedir.

 • Remzi Tekeli Danýþmanlýk
  Kurumsal danýþmanlýk ve eðitim hizmetleri

 • ÝNTEGRAL KALÝTE DANIÞMANLIK ve EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ L
  kalite danýþmanlýk ve eðitim

 • Prosim Yönetim Danýþmanlýðý
  Ýþletmeniz için gerekli ISO, TSE, CE, GOST, MARKA ve Destekler hakkýnda sizlere hizmet vermekteyiz.

 • PROCE DANIÞMANLIK TÝC. LTD.ÞTÝ.
  ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 22000, TS 16949 ISO 13485, CE, TSE ÜRÜN ve TSE-HYB (Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi),Satýþ Sonrasý, Garanti Belgesi, (Servis Kurulumlarý) alanlarýnda hizmet sunmaktadýr.

 • Kalitek Danýþmanlýk, Eðitim Hiz. Ltd. Þti.
  Yönetim sistemleri, Akreditasyon standartlarý, ürün belgelendirme konusunda eðitim ve danýþmanlýk hizmetleri sunan bir þirkettir.

 • Yönetim Danýþmanlýk
  Ýþ Güvenliði ve Yönetim Sistemleri Danýþmanlýðý

 • ÝNSKAL DANIÞMANLIK MÜHENDÝSLÝK SANAYÝ VE TÝCARET L
  Firmamýz yedi yýllýk tecrübesiyle Türkak Onaylý,ISO 9001:2008-OHSAS 18001-ISO 14001- ISO 22000 HACCP ve CE iþaretlemesi alanlarýnda hizmet sunmaktadýr.

 • Mühendislik, Mümessillik, Müþavirlik
  KALÝTEDE KAMPANYA

 • Kredi.com.tr Kosgeb Kredi Danýþmanlýk
  kredi, banka, kredisi, krediler, kredileri, kart, ihtiyaç, bireysel, kobi, taþýt, araba, araç, konut, ev, hesaplama, uygun, ucuz, mortgage, finans, faktoring, ekonomi

 • Gost-R Sertifika Merkezi
  Rusya Gost-r ve ukrayna Ukr sepro kalite sertifikalarý temini ve organizasyonu

 • HD ÝHRC.YÖN.PROJ.VE DANÞ.HÝZMETLERÝ
  KOBÝ’lere yönelik devlet hibe destek ve belgelendirme faaliyetleri

 • ÝNTEGRAL KALÝTE DANIÞMANLIK VE EÐÝTÝM HÝZ.LTD.ÞTÝ.
  ISO 9001 VE TÜM KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMLERÝ ALANINDA DANIÞMANLIK VE EÐÝTÝM HÝZMETÝ VERMEKTEYÝZ.

 • Q TEST Belgelendirme Test ve Mühendislik Hizmetler
  CE belgelendirme Ce eðitimleri Ce testleri ve UBB kaydý danýþmanlýk hizmetleri

 • www.kaliteturk.net
  Kalite ve CE Markalama Hakkýnda Bilgi Paylaþým Platformu

 • GOLDCERT BELGELENDÝRME
  Firmamýz ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 13485, ISO 22000 belgelendirme, CE Belgelendirme, Test, Muayene ve Gözetim konularýnda faaliyette bulunmaktadýr.

 • AHSE EÐÝTÝM VE DANIÞMANLIK HÝZM. LTD.ÞTÝ.
  Yönetim Sistemleri ile ilgil eðitim ve danýþmanlýk hzimetleri, proje yönetimi, verimlilik, süreç yönetimi, ergonomi vb

 • AKA KALÝTE
  2001 YILINDA ANKARA DA KURULDU. 2005 TE ANKARA ÞUBE AÇILDI 2009 DA ÝSTANBUL OFÝS AÇILDI.2010 YILINDA ÝSTANBULDA YENÝ BÝR OFÝS DAHA AÇILMASI PLANLANIYOR..

 • Çözüm Kalite Teknik Danýþmanlýk ve Eðitim Hizmetle
  Çözüm Kalite Teknik Danýþmanlýk ve Eðitim Hizmetleri firmasý merkezi Ýstanbul’da olup Türkiye’nin her ilinde çeþitli sektörlerdeki firmalarda sistem ve ürün belgelendirme yönetiminde danýþmanlýk ve eðitim hizmetleri vermektedir.

 • ÖZDEN DANÝSMANLÝK(Ýþ Güvenliði Danýþmanlýðý)
  Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði & Madencilik Hizmetleri

 • Belge Teklifi
  ihtiyaç duyduðunuz sistem belgelendirme,ürün belgelendirme ve eðitim konularýnda aradýðýnýz en uygun kuruluþlar gelgeteklifi.com da.

 • KAPLAN MÜHENDÝSLÝK
  ÇED,GSM,ÝÞLETME BELGESÝ,GERÝ DÖNÜÞÜM LÝSANSI,TEHLÝKELÝ ATIK LÝSANSI,AKÜ ARA DEPOLAMA LÝSANSI,TEHLÝKELÝ ATIK TAÞIMA LÝSANSI

 • KAS Sertifikasyon Kalite Belgelendirme ve Eðitim
  ISO 9001 Kalite yönetim sistemi ISO 22000 ISO 14001 ISO 13485 ISO 16949 OHSAS 18001 ISO 27001 CE TSE

 • ISO 22000 Kalite Belgelendirme
  TÜV Austria Hellas Kalite Belgelendirme; ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, HACCP, OHSAS 18001, SA 8000, ISO/TS 16949, ISO 27001, Reach, TSE TSEK Hyb, GOTS ve GOST-R Cezayir Belgesi Ce Ýþareti - Tüv Austria Hellas Quality Management Systems Accreditation and

 • Uzman Ýþ Güvenliði
  Uzman Ýþ Güvenliði, iþ güvenliði, iþ güvenliði eðitimi, risk analizi, periyodik teknik kontrol, iþletme belgesi konularýnda hizmet vermektedir.

 • KaliteCE.COM
  Kalite ve CE Markalama Hakkýnda Bilgi Paylaþým Platformu

 • Aksa Tercüme
  Her dilde hýzlý, kaliteli, güvenilir noter yeminli tercüme

 • ENMAC
  Enmac

 • Manay Proje Ve Danýþmanlýk
  Ýhracata yönelik devlet hibe destek ve belgelendirme faaliyetleri alanýnda KOBÝ'lere hizmet vermektedir.

 • EYD ELÝT YÖN.ÇEVRE MÜH.MÜÞ HÝZ.MARKA VE PATENT HÝZ
  KALÝTE SÝSTEMLERÝ,EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ VE YÖNETÝM DANIÞMANLIÐI KONULARINDA FAALÝYETTE BULUNMAKTADIR

 • TÜV Naviga Kalite Belgelendirme
  TÜV Austria Hellas Türkiye Temsilcisi

 • Szutest Ce Belgelendirme
  Web sitemiz Ce iþareti, ce, ce markasý, ce belgelendirme, ce uygunluk iþareti, ce uygunluk iþareti ce nedir konularýnda bilgi vermektedir.

 • TSC DANIÞMANLIK VE EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ
  Kalite, Gýda Güvenliði, Çevre, Ýþ Güvenliði vd. ISO 9001,ISO 22000,ISO 14001,ISO 18001,ISO 16949 vd standartlar için danýþmanlýk ve eðitim

 • ETKÝN PATENT TÝC.LTD.ÞTÝ
  Marka Patent Endüstriyel Tasarým iso 9001 2000,22000,14001,HACCP,OHSAS 18001,Garanti belgesi,ücretsiz araþtýrma,tescil,baþvuru ,eðitim ve belgelendirme hizmetleri

 • Etken Kalite Danýþmanlýk Hizmetleri
  ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Danýþmanlýðý Yapmaktayýz

 • ÝNTERSÝSTEM TEKNÝK SERTÝFÝKASYON LTD. ÞTÝ.
  ISO Kalite belgeleri, 9001, 14001, 22000, OHSAS 18001 ve CE belgelendirme (NB1354 Yetkili Temsilci)

 • Kurumsal Deðiþim Merkezi
  Firmamýz, kurulduðu 1997 yýlýndan bugüne kadar sunmuþ olduðu danýþmanlýk ve eðitim hizmetlerinden deðiþik sektörlerde yüzlerce firmaya sertifika almayý baþarýyla gerçekleþtirmiþtir

 • QA TEKNÝK KALÝTE SÝSTEM BELGELENDÝRME
  ISO 9001,ISO 22000,BRC,OHSAS, HACCP, ISO 14001 ,GLOBAL GAP BELGELENDÝRME-BAÞ DENETÇÝ VE ÝÇ DENETÇÝ EÐÝTÝMLERÝ

 • Standart Kalite ISO 17025 ISO 9001 HACCP OHSAS
  Standart Kalite is a quality consulting and certification service company. ISO 9001 Quality Management system certification and training services. ISO 9001, ISO 22000, HACCP, ISO 14001, OHSAS Quality management system information.

 • Fqcert Kalite Belgelendirme ýso 9001 ohsas haccp
  Fqcert is a quality consulting and certification service company. ISO 9001 Quality Management system certification and training services. ISO 9001, ISO 22000, HACCP, ISO 14001, OHSAS Quality management system information.

 • Wcs Kalite Belgelendirme Iso 9001 Iso 22000 haccp
  Wcs is a quality consulting and certification service company. ISO 9001 Quality Management system certification and training services. ISO 9001, ISO 22000, HACCP, ISO 14001, OHSAS Quality management system information.

 • KENT KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMLERÝ EÐÝTÝM DANIÞMANLIK
  Kent Yönetim Sistemleri, yönetim sistemi standartlarýnýn uygulamasýný daha verimli kýlmak üzere deneyimli ve uzman kadrosuyla eðitim ve danýþmanlýk hizmetleri vermektedir.

 • TUNA KURUMSAL HÝZM.BELG.ve DIÞ TÝC.SAN.LTD.ÞTÝ.
  Belgelendirme ve Danýþmanlýk hizmetleri,Tescil Hizmetleri,Eðitim hizmetleri vermekteyiz.

 • Beyoðlu Danýþmanlýk
  ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO22000 Gýda Güvenlik Yönetim Sistemi, CE Ýþareti, OHSAS18001 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi, HACCP (Kritik Kontrol Noktalarý Analizi), ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi, Eurepgap, TS-16949 Otomotiv Kalite Yön.Sis.

 • TAKSIM ULUSLARARASI BELGELENDIRME
  ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO22000 Gýda Güvenlik Yönetim Sistemi, CE Ýþareti, OHSAS18001 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi, HACCP (Kritik Kontrol Noktalarý Analizi), ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi, Eurepgap, TS-16949 Otomotiv Kalite Yön.Sis.
 • Toplam 90 adet kaytl firma