Asist Patent, Marka Tescil ve Patent Bavurusu

NUR PATENT

NUR PATENT

Ksa Aklama :  Marka tescili Patent tescili Endüstriyel Tasarým Faydalý Model Marka Takibi Patent Takibi Barkod ve Danýþmanlýk Hizmetleri vermektedir.
Kategori :  Marka Tescil ve Patent Firmalarý
Web Adresi :  http://www.nurpatent.com.tr
Bulunduu ehir :  Ýstanbul
Adres :  Uncular Caddesi Numanoðlu Ýþhaný No:32/13 ÜSKÜDAR
Telefon :  216 343 20 70
Faks :  216 343 20 80
Firma Detayl Aklama
Nur Patent Fikri ve Sýnai Mülkiyet Haklarý konusunda hizmet vermek amacýyla kurulmuþ, T.C. Türk Patent Enstitüsü nezdinde iþlem yapma yetkisine sahip bir vekillik firmasýdýr. Özellikle; marka, patent, endüstriyel tasarým, coðrafi iþaret ve entegre devre topoðrafyalarýnýn yurt içinde ve yurt dýþýnda tescil edilerek korunmalarý konusunda çalýþmaktadýr. Araþtýrma ve tescil edilebilirlik deðerlendirmesi, halihazýrda baþvuru sürecinin ilk aþamasýnda verilen hizmetlerdir. Ayrýca, tescil sonrasý takip ve tescilli haklar üzerinde meydana gelebilecek deðiþikliklerle ilgili olarak da geniþ bir hizmet yelpazesi sunmaktayýz. Firmamýz, normal tescil ve tescil sonrasý vekillik iþlemleri dýþýnda, firmalarýn geliþerek varlýklarýný devam ettirebilmelerini saðlayacak, süreklilik arzeden etkin bir fikri ve sýnai mülkiyet stratejisi oluþturulmasý ve yürütülmesi konusunda da danýþmanlýk hizmetleri vermektedir.