Asist Patent, Marka Tescil ve Patent Bavurusu

Firmalar Rehberi

Bursa Firmalar


 • SNG KALÝTE DANIÞMANLIK EÐÝTÝM VE BELGELENDÝRME HZ.
  Firmamýz ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22000, ISO 13485 ve MARKA-PATENT konularýnda danýþmanlýk eðitim ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

 • TSC YÖNETÝM SÝSTEMLERÝ AKADEMÝSÝ
  TSC YÖNETÝM SÝSTEMLERÝ AKADEMÝSÝ iki alanda faaliyet göstermektedir. 1- Yönetim sistemleri ve bu sistemlerde kullanýlan teknikler ile ilgili eðitimler. (Eðitimlerimiz baþlýðý altýnda inceleyebilirsiniz) 2- Yönetim sistemlerinin uygulanmasý ve belgelendir

 • Önder Kalite Yönetim Sistemleri Danýýþmanlýk
  Önder Kalite Yönetim Sistemleri Danýýþmanlýk Hizmetleri

 • maviyeþilkalitemerkezi
  ISO 9001 14001 18001 yönetim sistemleri danýþmanlýðý eðitim ve iþ güvenliði uzmanlýðý hizmet merkezi

 • ARAL PATENT BÝLÝÞÝM DANIÞMANLIK GIDA TEKSTÝL SANAY
  BURSA MARKA PATENT TASARIM VE TEÞVÝK KONULARINDA DANIÞMANLIK HÝZMETÝ

 • Tescilturk.net
  Marka, Patent tescil

 • Enmac danýþmanlýk eðitim ltd.þti.
  kalite danýþmanlýk, iso, marka tescil, eðitim, 9001, tse danýþmanlýðý, iþ saðlýðý ve güvenliði, isg

 • Ones Patent
  Marka Patent Tasarým Barkod Tesil

 • innovasia sýnai mulkiyet (isfa patent ltd.þti)
  INNOVASIA, Fikri ve Sýnaî haklarýnýzýn geliþtirilmesi (PATENT MARKA TASARIM tescilleri), sürekliliðinin saðlanmasý, güvence altýna alýnmasý, korunmasý ve savunulmasý hususunda ihtiyaç duyduðunuz tüm desteði saðlamaktadýr

 • UZMAN DESTEK
  Uzman Destek ISO Kalite Sistem kurulumu ve Eðitimleri konusunda hizmet vemektedir.

 • Asist Patent Limited Þirketi
  Asist Patent, sýnai mülkiyet alanýnda edindiði tecrübeler ve deneyimler çerçevesinde yetiþtirdiði vekiller ve danýþman kadrosu ile toplumsal sýnai mülkiyet bilincinin geliþtirilmesi, rekabetçi ortamýn inovatif düþüncelerle yapýlandýrýlmasý ve ekonomik büy

 • ENQUALITA
  Endüstriyel Gözetim ve Kalite / Çevre / Ýþ Güvenliði Danýþmanlýk Hizmetleri

 • Ada'M Teknik Eðitim Danýþmanlýk
  Kalite Yönetim Sistemleri, Kiþisel Geliþim ve Ýþ Güvenliði eðitim, uzmanlýk ve danýþmanlýk hizmetleri.

 • AYES DANIÞMANLIK
  SEKTÖRDE DENEYÝMLÝ TAM DANIÞMANLIK ANLAYIÞI ÝLE ÇALIÞAN BÝR FÝRMADIR

 • TSC OTOMASYON VE BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ SAN.VE TÝC. LTD.
  Firmamýz yönetim sistemleri eðitim ve danýþmanlýk konusunda faaliyet göstermektedir. ISO/TS 16949:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 22000:2005, ISO 17025:2005 baþlýca eðitim ve danýþmanlýk yaptýðýmýz alanlardýr.

 • MARKADAÞ PATENT
  marka tescil,patent,marka isim oluþturma,kurumsal kimlik,marka danýþmanlýðý

 • Bursa Marka Patent Sorgulama - Vanilya Biliþim
  Bursa Marka Patent Tescil Hizmetleri

 • BMD DANIÞMANLIK
  BMD Danýþmanlýk Hizmetleri Kamu ve özel sektörde uzun yýllar Kalite Müdürlüðü yapmýþ, denetçilik yeterliliðine sahip, genç ve dinamik bir kadro tarafýndan iþ dünyasýna kalite çözümleri üretmek amacýyla 2008 yýlýnda Bursa'da hizmetlerine baþlamýþtýr.

 • DETAY DANIÞMANLIK
  Firmamýz, Bursa'da ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Yönetim Sistemi, ISO 22000/HACCP Gýda Güvenliði Yönetim Sistemi, Saðlýkta kalite ve akreditasyon, CE markalama konularýnda eðit

 • berussa patent danýþmanlýk ltd.þti.
  MARKA , PATENT, TASARIM, BARKOD VE TEÞVÝK DANIÞMANLIÐI KONULARINDA HÝZMET VERMEKTEDÝR.MERKEZÝ BURSA DA OLAN FÝRMAMIZIN ÝSTANBUL, ÝZMÝR VE ESKÝÞEHÝRDE OFÝSLERÝ BULUNMAKTADIR.

 • HEDEF PATENT
  YURT ÝÇÝ VE YURT DIÞI MARKA VE PATENT TESCÝLÝ KONUSUNDA ÇALIÞAN TPE'YE KAYITLI VEKÝL BÝR FÝRMAYIZ.

 • Detay Danýþmanlýk
  Firmamýz, Bursa'da ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Yönetim Sistemi, ISO 22000/HACCP Gýda Güvenliði Yönetim Sistemi, Saðlýkta kalite ve akreditasyon, CE markalama konularýnda eðit

 • BURSA RENKDA KALÝTE DANIÞMANLIK HÝZMETLERÝ
  ISO BGYS 27001 ,TSE,CE 14001-2015,-9001:2015 KYS ve BGYS 27001 sistemleri Ayrýca Geliþmek ve Kurumsalaþmak isteyen Firmalara destek vermek,Organizasyon yapýsýný oluþturmak

 • iso kalite
  ISO belgelendirme ve CE, TSE, GHOST, UKRSEPRO

 • NKaliteDanýþmanlýk
  Kalite Ýçin NKalite Hizmet

 • ICS PROJE MÜHENDISLIK DANISMANLIK EGITIM
  “Ben kaliteyi bir yasam felsefesi olarak benimsiyorum” diyen kisiler için Iste tam da bu noktada bizler ICS PROJE MÜHENDISLIK DANISMANLIK EGITIM olarak basarili uygulamalar taahütü ile yola çikiyoruz

 • ANATOLÝA PATENT OFÝSÝ VE DANIÞMANLIK LTD ÞTÝ
  Marka Patent Tasarým Tescili ve Faydalý Model tescilleri ile Kalite Belgeleri Konusunda Hizmetinizdeyiz

 • BÝLGEONUR Danýþmanlýk
  Marka ve Patent, Kalite Belgelendirme, Mali Danýþmanlýk, Ar-Ge ve Teþvik

 • ortadoðu patent
  patent ,marka tescili , iso 9001 ,ISO 9000 ,KIRSAL KALKINMA PROJELERÝ;

 • BURSA RENK-DA ISO KALÝTE DANIÞMANLIK EÐÝTÝM
  ISO 9001:2008 ,ISO 14001, OHSAS 18001,CE TSE HÝZMET YETERLÝLÝK BELGESÝ ve TS 16949:2009 DANIÞMANLIK EÐÝTÝM sistemleri Ayrýca Geliþmek ve Kurumsalaþmak isteyen Firmalara destek vermek,Organizasyon yapýsýný oluþturmak

 • BURSA ÖNDER KALÝTE DANIÞMANLIK HÝZMETLERÝ
  KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMLERÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME MERKEZÝ

 • Cantug Danýþmanlýk ve Eðitim Hizmetleri
  Kalite Yönetim Sistemleri Konusunda danýþmanlýk ve eðitim hizmetleri veren bir kurum
 • Toplam 32 adet kaytl firma