Asist Patent, Marka Tescil ve Patent Başvurusu

ISO 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Nedir

OHSAS BELGESİ, OHSAS 18001 standardı, işyerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini etkileyebilecek uygulamaların sistematik olarak kontrol altında tutulmasını öngören bir yönetim modelidir. İngiliz Standartlar Enstitüsü tarafından, kuruluşların iş güvenliği konusunda üçüncü taraf belgelendirme taleplerine cevap olarak yayımlanmıştır. Genel anlamda iş güvenliği kavramı çalışanların, işletmenin ve üretimin her türlü tehlike ve zarardan korunmasını içermektedir. İnsan hayatının öncelik taşıması nedeniyle, işletme ve üretim güvenliği konularının ikinci planda kaldığı ve uluslar arası alanda iş güvenliği kavramıyla genel olarak çalışanların güvenliğinin ifade edildiği görülmektedir

OHSAS BELGESİ, OHSAS 18001 BELGESİ STANDARTI bir kuruluşun OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risklerini kontrol etmesi performansının iyileştirilmesini sağlamak, için OHSAS 18001 İSG Yönetim sistemi şartlarını kapsar. Standart OHSAS 18001 İSG Performans kriterlerinin durumunu belirtmediği gibi bir yönetim sisteminin tasarımı için ayrıntılı şartlarını da kapsamaz. OHSAS 18001 standardı aşağıdakileri gerçekleştirmeyi amaçlayan her kuruluşa uygulanabilir OHSAS 18001 standardı aşağıdakileri gerçekleştirmeyi amaçlayan her kuruluşa uygulanabilir;

a) Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili olarak, İSG risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmek üzere bir OHSAS 18001 İSG yönetim sistemi oluşturmak,

b) Bir OHSAS 18001 İSG yönetim sistemini kurmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmek,

c) Kuruluşun beyan ettiği OHSAS 18001 İSG politikasına uygunluk konusunda kendine güvence sağlamak,

d) Bu uyumu başkalarına göstermek,

e) Kuruluşun OHSAS 18001 İSG yönetim sisteminin bir dış kuruluş tarafından belgelendirilmesini / tescilini sağlamak,

f) Bu standardın şartları ile uyumun sağladığını tayin ve bu durumu beyan etmek.

Bu standardın bütün şartlarının, herhangi bir OHSAS 18001 İSG yönetim sistemine dahil

edilmesi amaçlanmıştır.Uygulamanın kapsamı kuruluşun OHSAS 18001 İSG politikası,

faaliyetlerin yapısı ile çalışmaların riskleri ve karmaşıklığı gibi faktörlere bağlı olacaktır.Bu

standart ile ürün ve hizmet güvenliğinden ziyade iş sağlığı ve güvenliğinin ele alınması

amaçlanmıştır. OHSAS18001 / ISO18001 iş sağlığı ve güvenligi yönetim sistemi

konusundaki gereklilikleri belirleyen uluslararası bir standarddır. OHSAS18001, kuruluşların

kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenligi yönetim sistemlerini entegre edebilmelerini sağlamak

amacıyla ISO9001 (QMS) ve ISO14001 (EMS) standardlarıyla uyumlu olacak şekilde

geliştirilmiştir. Ulusal sağlık ve güvenlik standardlarına uyum tüm kuruluşlar için zorunludur.

OHSAS 18001 bir yandan kuruluşların yasal standardlarla olan uyumunu gösterirken öte

yandan iş ortamının sürekli iyileştrilmesi sayesinde işyerindeki üretkenliği ve verimi arttırır.

NEDEN OHSAS 18001


OHSAS 18001 BELGESİ

OHSAS 18001 BELGESİ  Ana üreticilerin, ihalelerde ve tedarikçi değerlendirmelerinde

rakiplerine göre avantaj  sağlamasi, öne geçmesi

OHSAS 18001 BELGESİ  Karlılığı arttırmak

OHSAS 18001 BELGESİ  ISG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların

korunmasını sağlamak

OHSAS 18001 BELGESİ  Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek

OHSAS 18001 BELGESİ  Motivasyon ve katılımı arttırmak

 

OHSAS 18001 BELGESİ  Ulusal yasa ve dünya Standardlarına uyum süresini ve

maliyetini azaltmak

 

OHSAS 18001 BELGESİ  Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak

 

OHSAS 18001 BELGESİ  Kuruluşlar tarafindan sürdürülmekte olan ISG faaliyetlerinin

sistematik olarak yayilimini sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır

 

OHSAS 180001 STANDARTLARIN TANITILMASI

OHSAS 18001 : Kuruluşların risklerini kontrol etmelerine ve performanslarını iyileştirmesine imkan vermek üzere OHSAS 18001 İSG Yönetim sistemi ile ilgili şartları belirlemektedir.OHSAS 18002 : OHSAS 18001’in uygulamasına ilişkin kılavuzluk bilgilerini vermektedir.Bu standartlar ILO-OHS kılavuzlarının kısım 3’ü “ Kuruluşlarda İş Güvenliği ve sağlığı yönetim sistemleri “ ile uyumludur.

 

ILO-OHS GENEL BİR BAKIŞ

ILO-OHS Kılavuzlarının iki temel amacı vardır; Ülkelere kendi milli iş güvenliği ve sağlığı yönetim sistemleri çerçevelerini kurmak için yardımda bulunmak. Kuruluşlara OHSAS 18001 İSG unsurlarını genel politika ve yönetim düzenlemeleri ile entegre etmelerine ilişkin olarak yol gösterici bilgileri vermektir.

 

DİĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ İLE UYUMLULUK

OHSAS 18001 standardı diğer yönetim sistemlerinin (ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi) spesifik isteklerini içermez fakat bütünleştirilebilir. Bütün bu standartların amaçları ve kuruluşlara kazandırmak istedikleri felsefeler farklı olmakla beraber yaptığı faaliyet göz önünde bulundurularak entegre edilebilmektedirler. Örneğin yukarıda bahsi geçen bütün standartlarda doküman kontrol, kayıt kontrol, eğitim, yönetimin gözden geçirmesi, düzeltici ve önleyici faaliyetler ve iç tetkikler gibi bazı konular yer almakta ve her standardın bu konuların işletilmesinde bazı farklılıkları olmasına rağmen ortak bir şeklide uygulanabilmektedir.

 

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

OHSAS 18001 GELİŞİMİ

1996’da BS 8800 Mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sis. Rehberi 1997’de Technical report NPR 5001 1999’da BS tarafından (İngiltere’de) 2001’de OHSAS 18001 olarak yayınlandı

 

OHSAS 18001 GENEL BİLGİ

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır. Ülkemizde OHSAS 18001 İSG faaliyetleri kişisel koruyucuların kullanımını çağrıştırmakta ve geleneksel olarak ayrıca yapılması gereken iş olarak algılanmaktadır. İSG Yönetim Sistemiyle, çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hale getirilerek çalışanların katılımını sağlayacaktır. Bu sistemle, çalışanlar, OHSAS 18001 İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalar uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği, uygun OHSAS 18001 İSG eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, performansını izleyen, izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta OHSAS 18001 İSG faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.

 

NEDEN OHSAS 18001  Karlılığı arttırmak OHSAS 18001 İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek Motivasyon ve katılımı arttırmak Ulusal yasa ve dünya standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan OHSAS 18001 İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır

 

OHSAS18001 (ISO) STANDARDI

ISO OHSAS 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Serisi-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Spesifikasyonu
ISO OHSAS 18002: Is Sagligi ve Guvenligi Yonetim Sistemleri-OHSAS 18001 Uygulama Rehberi

OHSAS18001 ILE ILGILI BAZI TANIMLAR:

KAZA: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay.
ZARAR: İnsanların yaralanması, hastalanması, malın, çalışılan yerin zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine neden olabilecek potansiyel kaynak ve durum.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: Çalışanların, geçici işçilerin, müteahhit personelin, ziyaretçilerin ve çalısma alanında ki diğer insanların refahını etkileyen faktörler ve şartlar.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ: Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili ISG riskleri yönetimini kolaylaştıran, tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır. Bu kuruluş yapısını, faaliyet planlarını, sorumlulukları, deneyimleri, prosesleri, prosedürleri ve kuruluşun ISG politikasının geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, başarılması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi için kaynakları kapsar.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ: Tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermek.