Asist Patent, Marka Tescil ve Patent Bavurusu

Sürekli Geliþim Merkezi SÜRGEM

Sürekli Geliþim Merkezi SÜRGEM

Ksa Aklama :  Sürekli Geliþim Merkezi SÜRGEM Eðitim, Danýþmanlýk ve Belgelendirme hizmetleri vermektedir.
Kategori :  ISO Eðitim ve Danýþmanlýk Firmalarý
Web Adresi :  http://www.surekligelisimmerkezi.com
Bulunduu ehir :  Hatay
Adres :  Ziya Gökalp Cad. Seküçoðlu Ýþhaný No:8 D:1/7 ÝSKENDERUN
Telefon :  0.326.6134704
Faks :  0.326.6134704
Firma Detayl Aklama
Faaliyetlerine ilk olarak Antalya ve bölgesinde baþlayan Sürekli Geliþim Merkezi birey ve kurumlarýn geliþimlerine katký saðlamak üzere 15 AÐUSTOS 2008 tarihinden itibaren Ýskenderun’da devam etmeye baþlamýþtýr. . Firma sahibi Özer YÜKSEL lisans eðitimini Deniz Harp Okulu "Gemi Ýnþa" bölümünde tamamlamýþ, “Ýþletme Yönetim Organizasyon” ve “Uluslar arasý Ýliþkiler” alanýnda yüksek lisans eðitimi yaparak, özellikle Kalite ve Yönetim konularýnda bir çok eðitimler almýþ ve bu konuda uzmanlaþmýþtýr. Ayný zamanda ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi baþ denetçisidir.
Sürekli Geliþim Merkezi SÜRGEM’in baþlýca faaliyet alanlarý;
1. Firma ve iþletmelere Yönetim Danýþmanlýðý
2. Kiþisel ve kurumsal geliþimleri saðlayan; yönetim ve kalite konularýnda eðitimler
3. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000:2005 Gýda Güvenliði Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 18001 OHSAS Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi belgelerinin danýþmanlýðýný yaparak iþletmelere bu belgeleri kazandýrmak.
Sürekli Geliþim Merkezi çözüm ortaðý olduðu iþletmeler için eðitim ve faaliyetlerini kendine özgün yaklaþým ve bakýþ açýsýyla yaþayarak öðrenme prensibiyle ve uygulamaya aðýrlýk vererek gerçekleþtirmektedir.