Asist Patent, Marka Tescil ve Patent Bavurusu

PERA DANIÞMANLIK

PERA DANIÞMANLIK

Ksa Aklama :  1997 yýlýnda faaliyetlerine baþlayan PERA DANIÞMANLIK; benimsediði kaliteli hizmet, bilginin paylaþýmý, dürüstlük, pozitif yaklaþým ilkeleriyle sektörde farklýlýðýný yaratmýþ ve saygýn bir yer edinmiþtir.
Kategori :  ISO Eðitim ve Danýþmanlýk Firmalarý
Web Adresi :  http://www.peradanismanlik.com
Bulunduu ehir :  Ýstanbul
Adres :   Barbaros Bulvarý No: 63 Kat: 1 Daire: 9 Beþiktaþ - ÝSTANBUL
Telefon :  0212 327 34 67
Faks :  0212 327 33 67
Firma Detayl Aklama
Kurulduðu ilk yýllarda hizmetine; müþterilerinin bulunduklarý sektörlerde geliþimlerini, ürün ve hizmet kalitelerini arttýracak etkin bir yönetim sistemi kurarak gerekli eðitimleri vermek ile baþlayan PERA DANIÞMANLIK; ilerleyen yýllarda kadrosunu ve faaliyet alanlarýný geniþleterek aile þirketlerinin kurumsallaþmasý, þirketlere çalýþma izni, ruhsatý ve iþletme belgesi alýmý gibi konularda danýþmanlýk vererek faaliyetlerine devam etmiþtir.

Bunlarýn yaný sýra, sürdürülebilir ve saðlýklý bir gelecek için insana ve yaþama alaný olan çevreye sahip çýkmayý misyon edinen PERA DANIÞMANLIK, gerek Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði, gerekse Risk Analizi, Atýk Yönetimi, Çevre ve Ýþ Hukuku zorunluluklarýnýn yerine getirilmesi konularýnda sektörde adý bilinen birçok saygýn kuruluþa danýþmanlýk ve eðitim hizmeti vermektedir.

Kadrosunda tecrübeli hukukçularýn, çevre, kimya, makine mühendislerinin, üniversite öðretim görevlilerinin bulunduðu PERA DANIÞMANLIK, yolunuza çýkan engelleri aþmanýza yardýmcý olarak sizi baþarýya taþýmaktan mutluluk duyacaktýr.