Asist Patent, Marka Tescil ve Patent Bavurusu

CVIIZ YAZ.TAS.REK.EÐT.ARÞ.DANIÞ.TÝC.LTD.ÞTÝ

CVIIZ YAZ.TAS.REK.EÐT.ARÞ.DANIÞ.TÝC.LTD.ÞTÝ

Ksa Aklama :  CVIIZ LTD.ÞTÝ. AFYON VE ÇEVRESÝNE ISO 9001-14001 VE OHSAS 18001 SÝSTEMLERÝ KONUSUNDA DANIÞMANLIK HÝZMETÝ SUNMAKTADIR.
Kategori :  ISO Eðitim ve Danýþmanlýk Firmalarý
Web Adresi :  http://www.cviiz.com
Bulunduu ehir :  Afyon
Adres :  Marulcu Mah. Yeþiyol Cad. Huzur Apt. No:2/2/4
Telefon :  0(272) 213 01 11
Faks :  0(272) 213 01 11
Firma Detayl Aklama
KALÝTE POLÝTÝKASI

Her türlü teknolojik yeniliði takip eden, deðiþime ve geliþime açýk uzman kadrosuyla CVIIZ Ltd. Þti. hizmet vermekte olduðu her alanda %100 müþteri memnuniyetini temel prensip edinmiþtir. Bu doðrultuda, müþteri gereksinim ve isteklerini en hýzlý þekilde karþýlayarak, þirketinize deðer kazandýrmayý ve uzman bilgisi ýþýðýnda rakiplerinizden fark yaratmada sizlere yol göstermeyi hedeflemektedir. CVIIZ Ltd. Þti. yaratýcýlýk, þeffaflýk ve dürüstlüðü kendisine ilke edinmiþ sürekli geliþim vizyonuyla tüm müþterilerine kaliteli hizmet sunmayý taahhüd eder.

MÝSYON

Misyonumuz; kurum ve kuruluþlarýn yönetim geliþtirme çalýþmalarýna yönelik çözüm önerileri getirerek rekabet güçlerini artýrmak, istatistik bilimi ýþýðýnda doðru, gerçekçi ve güvenilir bilgi üretmek, yaratýcýlýðýn sýnýrlarýný zorlayan tasarým ve reklam çalýþmalarýyla farkýndalýðýnýzý artýrmaktýr.

VÝZYON

Vizyonumuz; saðladýðýmýz tüm hizmet alanlarýnda dürüst, güvenilir, en çok memnuniyet duyulan, uygulamalarý ve çözümleriyle öncü ve hizmet anlayýþýyla tercih edilen lider bir kuruluþ olmaktýr.

Deðerler

 Dürüstlük
 Þeffaflýk
 Yenilikçilik
 Yaratýcýlýk
 Planlýlýk ve Verimlilik
 Bilimsellik
 Etik ilkelere baðlýlýk


FAALÝYET ALANLARIMIZ:

YAZILIM

Her firmanýn dinamikleri, iþ süreçleri, iþ yapýþ þekilleri farklýlýk gösterir. Bu sebeple paket çözümler her zaman ihtiyaçlarýn bir bölümüne cevap verebilirken, müþteriye özgü uygulamalar iyi bir analiz süreci ve titiz bir programlama sonucunda þirketlerin ihtiyaçlarýný %100 karþýlayabilir.

Projelerde; süreçlerin analizi ve geliþtirilmesi en önemli baþarý faktörlerinden birisidir. Sektörel bazda ve iþ süreçleri geliþtirilmesi konusunda 10 senelik bir tecrübe ile en titiz hizmeti sizlere sunmaktayýz.

ERP çözüm danýþmanlýðý
Yazýlým geliþtirme
Süreç danýþmanlýðý
Proje yönetimi
Saha veri toplama sistemleri kurulumu
Barkod ve RFID destekli çözümler geliþtirilmesi
Uzak nokta veri iletim hizmetleri
Network çözümleri


GRAFÝK TASARIM

Grafik TasarýmFarklýlýk yaratan tasarýmlar ile müþterilerimize daima getirisi olan çözümler sunuyoruz. Teknolojiyi ve yenilikleri takip eden ve yaratýcý yaklaþýmlarýyla günden güne büyüyen firmamýz sektöründe öncü bir kuruluþ olma yolunda hýzla ilerlemektedir. Oldukça geniþ bir hizmet yelpazesine sahiptir.

Profesyonel Web Yazýlýmlarý
Günümüzün ve geleceðin en etkili ve hýzlý tanýtým araçlarýndan biri olan, sýnýrsýz internet ortamýnda fark edilebilmek için profesyoneller tarafýndan hazýrlanmýþ web siteleri ihtiyaç haline gelmiþtir.

• W3 standartlarýna uygun yazýlým.
• CSS kodlama ile her browser için standart görünüm, hýzlý yüklenme, güncelleme kolaylýðý
• Arama motorlarý için içerik ve görsellerin profesyonelce konumlandýrýlmasý
• Kurum kimliðinizi yansýtan ve sizi diðerlerinden farklý kýlacak görsel tasarýmlar

• Google Adwords reklamlarý danýþmanlýðý

• Arama motorlarýnda üst sýralarda yer alabilmeniz için backlink yönetimi

• Kendi güncellemelerinizi yapabilmeniz için yönetim sayfalarý

• Uluslararasý ticaret için çoklu dil desteði

• Google Analytics raporlarý
Günlük ziyaretçi sayýsý, yeni ziyaretçi sayýsý
Ziyaretçilerin hangi ülkeden veya ilden olduklarý
Hangi sayfalarýn daha çok ilgi çektiði
Adwords reklamlarý takibi
Ziyaretçilerin sitede kalma süreleri
Hangi yollar ile siteye ziyaretlerin geldiði

15 yýla varan tecrübemizle sýfýrdan bir marka yaratmak veya mecvut markaya deðer katmaktýr iþimiz. Rakiplerinizi inceler, analiz eder pazarlama stratejinizi buna göre belirleriz. Para veya deðer kaybetmeden markanýzý en üst seviyelere taþýmaktýr temel hedefimiz. Sýnýrlarý zorlayan, farkýndalýk yaratan fikirler üretir ve uygularýz.

• Marka konumlandýrmasý, markanýzýn pazardaki yeri
• Yeni ürün sunumlarý, muhtemel tanýtým ekipmanlarý
• Kurumsal kimlik ve marka projelendirmesi
• Marka ve patent danýþmanlýðý
• Yeni ürün sunumlarý, muhtemel tanýtým ekipmanlarý
• Katalog, afiþ, broþür, ilanlar, iç ve dýþ mekan reklamlarý, insertler, ambalaj ve etiket


EÐÝTÝM

Eðitim faaliyetleri farklý amaçlara yönelik olarak bireysel ya da grup çalýþmalarý þeklinde gerçekleþtirilmektedir. Daha çok kiþisel geliþime katkýda bulunmayý amaçlayan eðitim faaliyetleri içersinde SPSS ve Minitab Ýstatistik programlarýnýn kullanýlmasýna yönelik eðitimler ile þirketlerin geliþimlerine ve kurumsallaþmalarýna katkýda bulunmayý amaçlayan þirket içi eðitimler yer almaktadýr.

Farkýndalýk Yaratma ve Ýç Tetkikçi Eðitimleri;

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi
OHSAS 18001:2008 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði
ISO 22000:2005 Gýda Güvenliði Yönetim Sistemi
ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi (Otomotiv)

Þirket Ýçi Eðitimler;

Etkili Ekip Çalýþmasý
Etkili Ýletiþim ve Empati
Motivasyon Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi
Stratejik Planlama
Beyin Fýrtýnasý

SPSS ve Minitab Programý Kurslarý

ARAÞTIRMA

Ýnsan araþtýrdýkça öðrenir, öðrendikçe daha fazla araþtýrma isteði duyar, böylece kendini geliþtirir ve yeni þeyler üretir. Ýstatistik biliminin geliþmiþ ülkelerde çok iyi bir yere sahip olmasýnýn ardýndaki gerçekte budur. Ýstatistik, bir amaç için toplanmýþ olan verilerin derlenmesini, analizlerin yapýlmasýný ve raporlanarak sonuçlarýn yorumlanmasýný saðlayan yöntemler bütünüdür. Ýstatistik bilimi yapýlan tahmin ve öngörülerle her alanda geleceðe ýþýk tutar.

Bu amaçla uzman kadrosuyla CVIIZ Ltd. Þti. Afyon ve çevresinde yer alan her türlü istatistiki bilgiye ve analize ihtiyaç duyan kiþi, kurum ve kuruluþlara hizmet vermektedir. Araþtýrma faaliyetleri kapsamýnda sunduklarýmýz:

Bilimsel yayýn istatistikleri
Pazar araþtýrmasý
Müþteri ve çalýþan memnuniyeti
Performans deðerlendirme
Hasta memnuniyeti araþtýrmalarý
Kamuoyu araþtýrmalarý
Medya araþtýrmalarý


DANIÞMANLIK

Günümüzde hem ulusal hem de uluslararasý pazarlarda rekabet gücüne ulaþmak iþletmelerin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiþtir. Bu rekabet gücüne ulaþmada odak noktasý müþteriyi memnun eden kaliteli üretimi gerçekleþtirmek ve zamanýnda ürün/hizmet-müþteri buluþmasýný saðlamaktýr. Küçük gibi görünen bu yaklaþým, bugünün büyük firmalarýný yaratmýþtýr. Bu bakýmdan müþteri memnuniyetini kendisine temel prensip haline getirmiþ ve sürekli iyileþmeyi, geliþmeyi hedefleyen iþletmeler yarýnýn büyük iþletmeleri hatta belki de dünya devleri arasýna girecek adaylarýdýr.

Ýþletmenizde yapacaðýnýz küçük bir deðiþim ya da yaratacaðýnýz farkýndalýk size çok büyük katma deðerler saðlar. CVIIZ Ltd. Þti. aþaðýda yürütmüþ olduðu danýþmanlýk faaliyetleri kapsamýnda þirketinize deðer kazandýrmayý ve uzman bilgisi ýþýðýnda rakiplerinizden fark yaratmada sizlere yol göstermeyi hedeflemektedir.

Baþarý Hikayenizi Gelin Birlikte Yazalým…Firmamýzýn danýþmanlýk alanýnda yürütmekte olduðu çalýþmalar: (Detaylar için baþlýklarýn üzerine týklayýnýz)

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi

OHSAS 18001:2008 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði

ISO 22000:2005 Gýda Güvenliði Yönetim Sistemi

ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi (Otomotiv)

KOSGEB, Kalkýnma Ajanslarý ve Devlet Destekleri