Asist Patent, Marka Tescil ve Patent Bavurusu

Teknobel Danýþmanlýk

Teknobel Danýþmanlýk

Ksa Aklama :  Teknobel ; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,ISO 22000( Gýda Emniyeti ) , ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi), OHSAS 18001 (Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði) , ISO 27001 (Bilgi Güvenliðile Yönetim Sistemi),Helal Gýda Danýþmanlýðý, KOSGEB Destekleri, TSE Belgesi, Marka
Kategori :  ISO Eðitim ve Danýþmanlýk Firmalarý
Web Adresi :  http://www.teknobel.com
Bulunduu ehir :  Ankara
Adres :  Ceyhun Atýf kansu Cad. 20/5 Balgat 06520 ANKARA
Telefon :  0.312 286 65 80
Faks :  0.312 287 06 02
Firma Detayl Aklama
Teknobel Danýþmanlýk 2000 yýlýnda Ankara’da kurulmuþ ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir firmadýr.

Uluslar arasý düzeyde rekabet için hangi düzeyde olursa olsun tüm firmalar yeni çýkýþ yollarý aramaktadýrlar.

Yeni iþ alanlarý ile sunulan ürün ve hizmetin devamlýlýðýnýn saðlanmasýnda tek yol yönetim etkinliði ile ürün güvenirliðinin artýrýlmasý ve rekabette üstünlüktür.

Bunu saðlayacak olan kalite yönetim sistemleridir.

Kalite yönetim sistemlerinin uygulanmasý kuruluþlarýn statüsünü ve müþterilerin onlara bakýþ açýsýný deðiþtirmekte, zaman ve paradan büyük ölçüde tasarruf saðlanmakta, çalýþanlardan azami verim alýnmaktadýr.

Teknobel ; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,ISO 22000( Gýda Emniyeti ) , ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi), OHSAS 18001 (Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði) , ISO 27001 (Bilgi Güvenliðile Yönetim Sistemi),Helal Gýda Danýþmanlýðý, KOSGEB Destekleri, TSE Belgesi, Marka Tescili ve CE Marking konularýnda danýþmanlýk hizmeti sunmakta, ayrýca Stratejik Yönetim Danýþmanlýðý, Endüstriyel Yatýrým Danýþmanlýðý, Yatýrým Teþvik Belgesi, Yazýlým Geliþtirme ve Eðitim Hizmetleri alanlarýnda entegre çözümler üretmektedir.

Firmanýzda ilgili standarda uygun Sistem Organizasyonu, Dokümantasyon ve Belgelendirme iþlemleri, Teknobel bünyesindeki Lead Auditor’lerin nezaretinde çoðunluðu mühendis Kalite Sistem Danýþmanlarý tarafýndan gerçekleþtirilmektedir.

Teknobel, müþteri odaklý hizmet anlayýþý ile hizmetlerini ve bunlarý sunuþ yöntemlerini birlikte çalýþtýðý müþterilerinin beklenti, ihtiyaç ve tercihlerine uyarlayabilecek elastikiyete sahiptir.

Bu doðrultuda özel planlama yapabilecek yeterlikte, deneyimli ve seçkin, güçlü bir danýþman kadrosuna sahip olan Teknobel kuruluþlara rekabetçi kaliteyi yaratma, sýfýr hatayý yakalama ve hýzlý deðiþimi gerçekleþtirme aþamalarýnda onlarýn ihtiyaçlarýna yönelik, özel þekilde geliþtirilmiþ proje ve programlar ile destek olmaktadýr.

Teknobel danýþmanlarý bir çözüm ortaðý olarak, en uygun çözümleri yaratabilmek amacýyla; profesyonel, yüksek kaliteli ve baþarýlý uygulamalarý hayata geçirebilmek için en uygun araçlarý ve teknikleri kullanmaktadýr.

Teknobel’i rakiplerinden ayýran; müþteri odaklý anlayýþýyla hazýr paket çözümler deðil, mevcut duruma ve ihtiyaca göre oluþturulan yeni çözümler sunabilmesi ve kurumsal altyapýsýný sürekli geliþtirmesidir.