Asist Patent, Marka Tescil ve Patent Bavurusu

IMCERT EÐÝTÝM BELGEL. DEN. VE GÖZ. HÝZMET. LTD STI

IMCERT EÐÝTÝM BELGEL. DEN. VE GÖZ. HÝZMET. LTD STI

Ksa Aklama :  DEÐÝÞÝRSEK VARIZ ,DEÐÝÞMEZSEK YOKUZ…
Kategori :  ISO Eðitim ve Danýþmanlýk Firmalarý
Web Adresi :  http://www.imcbelgelendirme.com
Bulunduu ehir :  Gaziantep
Adres :  Ýncilipinar Mah. Gazi Muhtar Paþa Bulvarý No:6 Kepkepzade Park Ýþ Merkezi Kat: 2 No:7 Þehitkamil / Gaziantep
Telefon :  03422150815
Faks :  03422152098
Firma Detayl Aklama
Biz çalýþanýz
Biz giriþimciyiz
Biz patronuz
Biz yatýrýmcýyýz
Biz tedarikçiyiz
Biz müþteriyiz
Biz öðretmeniz
Biz sürekli öðrenciyiz
Biz gözlemciyiz,Biz takýmýz
Biz hem deðerlendirileniz, hem deðerlendiriciyiz
Biz bir iþ fikrinin her penceresinden sizler için bakanlarýz
Biz ülkemizin insanýna,ülkemizin koþullarýna uygun çözüm arayanlarýz
2004 yýlýndan bu yana Yönetim Danýþmanlýðý, Yönetsel Çözümler ,Kalite Yönetim Sistemleri,Toplam Kalite ve Mükemmellik Modeli uygulamalarý ,Bireysel-Mesleki ve Kurumsal Eðitimler konusunda faaliyet gösteren þirketimiz ‘’Her geçen gün daha iyiye’’ve ‘’Deðiþim= Geliþim ‘’prensibiyle bir çok baþarýlý projeye imza atarak gerek bölgesinde gerekse ulusal boyutta hizmet verecek düzeye gelmiþtir.Sadece akademik ve teorik bilgilerle deðil gerçek uzmanlarýn(uygulayýcýlarýn) yaþamdan dersler formatýnda sunduklarý eðitim ve uygulamalar müþterilerimizde verimli sonuçlar yaratmýþtýr.
Geliþen sanayi ve teknoloji yatýrýmlarý ; buna paralel olarak Bireylerin ve Kurumlarýn kendilerine yoðun bir þekilde yatýrým yapmalarýný zorunlu kýlmýþtýr.KRÝTÝK BAÞARI FAKTÖRÜ’nün her zaman NÝTELÝKLÝ ÝNSAN GÜCÜ olduðu anlayýþý artýk tüm paydaþlarca kabul görmektedir.
Bireye yatýrým,Kurumsallaþmaya yatýrým,yani GELECEÐE YATIRIM sadece makine ve teknolojiye býrakýlamayacak kadar önem kazanan Stratejik bir hedef olmuþtur.
IMCert ; Bireysel ve Kurumsal Geliþim için ihtiyaç duyulan eðitimleri, yönlendirmeleri,projeleri,iþ planlarýný ve ilgili mevzuat gereklerini, Mükemmellik anlayýþýný gözeterek müþterilerine sunmayý hedeflemiþtir.
Özel þirketler,Kamu Kurumlarý ve bireylerle yapýlan ortak paylaþýmlar þirketimize artý deðerler katmýþ ve olgunlaþtýrmýþtýr.Birlikte yeþertip büyüttüðümüz ‘’ Sürekli Deðiþim-Sürekli Geliþim ‘’fikrini, bizi ve müþterilerimizi besleyen sihirli bir formül olarak görüyoruz.
Özetle ;
DEÐÝÞÝRSEK VARIZ ,DEÐÝÞMEZSEK YOKUZ…