Asist Patent, Marka Tescil ve Patent Bavurusu

Güçlü Patent Marka Tescil Ve Kalite Danýþmanlýk

Güçlü Patent Marka Tescil Ve Kalite Danýþmanlýk

Ksa Aklama :  Marka Tescili,Tasarým Tescili,Patent TesciliTürkak Onaylý,ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,OHSAS 18001 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði,ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 22000 HACCP Gýda Güvenliði Yönetim Sistemi alanlarýnda Danýþmanlýk Hizmeti vermekteyiz.
Kategori :  Marka Tescil ve Patent Firmalarý
Web Adresi :  http://www.guclupatent.com
Bulunduu ehir :  Ýstanbul
Adres :  Bahariye Cad.Kýrtasiyeci Sok.Yeni Ýþ HanýNo:15-18 Kadýköy-Ýstanbul
Telefon :  0216 337 92 94
Faks :  0216 337 92 74
Firma Detayl Aklama
Firmamýz hizmet ettiði alanlar açýsýndan iki departmana ayrýlmýþtýr.

GÜÇLÜ Patent, konusunda profesyonelleþmiþ yönetim kadrosu ile, müþteri ihtiyaçlarýný en iyi þekilde analiz ederek, günün koþullarýna göre yüksek teknolojiyi kullanarak, þirketlerin fikri ve sýnai haklara iliþkin ihtiyaç duyduklarý bilgi ve desteði , inandýðý ilkeler ve meslek kurallarý doðrultusunda, müþteri memnuniyetini ön planda tutarak vermektedir. Bünyesinde marka ve patent tescil iþlemleri için marka ve patent vekilleri ve tüm iþlemlerde kritik kararlar almanýza yardýmcý olan marka ve patent danýþmanlarý ile hizmet sunmaktadýr.
Genç dinamik ve alanlarýnda uzman kadrosuyla Kalite Yönetim sistemleri konusunda Danýþmanlýk ve Eðitim hizmeti veren firmamýz, deðiþik sektörlere danýþmanlýk hizmeti vererek sektörün lider firmasý konumuna gelmeyi hedeflemektedir.

Bu hedefe;
Kadrosunda deðiþik sektörlerde kalite yönetim sistemleri konusunda çalýþmalar yapmýþ,belgelendirme faaliyetlerine bizzat katýlmýþ uzman kiþiler ile kýsa bir sürede ulaþmayý amaçlamaktadýr Firmamýz, Kalite kavramýnýn geniþ tabanlara yayýlmasýnýn ülkemizin geliþimine saðlayacaðý katkýnýn yüklediði toplumsal sorumluluk bilinciyle , her an yanýnýzda olmaktan ve sizinle çalýþmaktan gurur ve onur duyacaktýr.

Ekibimiz; dünyada ve Türkiye’de yönetim sistemleri ile ilgili geliþmeleri takip eden, sürekli iyileþtirmenin önemine inanan ve uygulayan uzman personelimiz ile danýþmanlýk ve eðitim hizmeti sunmakta, seminerler vermekte ve tetkikler yapmaktadýr.

Fikri mülkiyet ve kalite yönetim sistemleri konularýnda hizmet vermiþ derin tecrübeye sahip kadromuz, prensiplerinden taviz vermeksizin kontrollü bir büyüme ile hedeflerine doðru ilerlemektedir.