Asist Patent, Marka Tescil ve Patent Bavurusu

ÖZDEN DANÝSMANLÝK(Ýþ Güvenliði Danýþmanlýðý)

ÖZDEN DANÝSMANLÝK(Ýþ Güvenliði Danýþmanlýðý)

Ksa Aklama :  Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði & Madencilik Hizmetleri
Kategori :  ISO Eðitim ve Danýþmanlýk Firmalarý
Web Adresi :  http://www.ozdendanismanlik.com
Bulunduu ehir :  Ýstanbul
Adres :  alptekin yolu cad.akif inan sok.no:41 eryýldýz konaklarý a blok daire:15 yukarýdudullu/ümraniye
Telefon :  05334142787
Faks :  
Firma Detayl Aklama
Ýþ Güvenliði Uzmanlýðý hizmetleri olarak;

Gemi yapýmý. (Tersane Sektörü)

Galvaniz iþleri, (Sözleþme devam etmektedir.)

Tel çekim ve halat yapým iþleri, (Sözleþme devam etmektedir.)

Temizlik ve çöp iþleri, (Sözleþme devam etmektedir.)

Nakliyat iþleri,Madencilik hizmetleri olarak 1977 – 2007 ;

Türkiye Taþ Kömürleri Kurumunda yeraltýnda deðiþik birimlerde 30 yýl hizmet verildi. Son 6 yýl rödövanslý sahalardan sorumlu mühendis olarak görev yaptý. (Maden dairesi Genel Müdürlüðünün yaptýðý iþler)

Eðiticilerin Eðitimi (CASGEM)

ISO 9001 : 2000 Yönetim Sistemi (LRQA)

ISO14001 : 2004 Yönetim Sistemi (LRQA)

OHSAS 18001 2007 Yönetim Sistemi (LRQA)

Ýþ Güvenliði Uzmanlýðý (A Sýnýfý) (CASGEM)

Maden Mühendisliði (Hacettepe üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi

Ýs Güvenliði Kurullarýnýn oluþturulmasý ve çalýþtýrýlmasý, risk analizleri, iç yönetmelikler, çalýþma izinleri ve çalýþma talimatlarýnýn hazýrlanmasý gibi konular bilgi dahilindedir. Adliyelerde iþ güvenliði konularýnda bilirkiþilik görevini yürütülmektedir. Çalýþma yaþamý ile ilgili yasalar yakinen takip edilmektedir. Ayrýca çok geniþ çalýþma yaþamý ve iþ güvenliði ile ilgili bilgi , belge bulunmaktadýr. Ýþ güvenliði ve çalýþma yaþamý ile ilgili her türlü eðitimler verebilir, Firmanýzýn; Ýþ güvenliði önlemlerinin saðlanmasý, iþ kazasý ve meslek hastalýklarýnýn önlenmesi, yangýn güvenliði konularýnda yasal mevzuat hükümlerini yerine getirebilir.Ýlgili yasa ve yönetmeliklerin istediði normlarda iþ yeriniz yapýlandýrabilir.